Dla Rodziców

Absolwenci

Bezpieczeństwo

Innowacje pedagogiczne

Licznik odwiedzin

Procedury egzaminacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 czerwca 2020 15:56

 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE

W PSP w Czchowie

w czasie epidemii  COVID – 19

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16-18.06.2020 r.

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

4.      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)      zdający- uczniowie klasy 8;

2)      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy;

3)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;

4)      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, mundurowych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5.      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

6.      Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych wymienionych w komunikacie OKE (długopis ub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem).

8.      Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

10.  Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

11.  Dyrektor szkoły lub powołany przez niego  zastępca  jako przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu,zastąpić   osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

1.      Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem od godz. 8.00 8.30

2.      Zdający przed egzaminem, w trakcie i po egzaminie, zachowują między sobą dystans społeczny, tj. odległość 1,5 m.-2m

3.      Uczniowie po przyjściu do szkoły postępują zgodnie z wydawanymi poleceniami Dyrektora   szkoły i nauczycieli.

4.      Przy drzwiach wejściowych członek ZN lub pracownik szkoły identyfikuje zdającego  i wpuszcza go do szkoły.

5.      W wejściu szkoły na parterze uczeń odkaża ręce płynem dezynfekującym.

6.      Po wejściu do szkoły zdający poddaje się pomiarowi temperatury.

7.      Zdający przed rozpoczęciem egzaminu   kierują się niezwłocznie  do sali, gdzie odbywać się będzie  egzamin.

8.      Zdający dezynfekują ręce również po przyjściu do  sali egzaminacyjnej.

9.      W obecności zdającego następuje losowanie numeru stolika przez przewodniczącego  lub członka zespołu nadzorującego

10.  Członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

11.  Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

12.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

13.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)              podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność kodowania lub wymienić arkusz egzaminacyjny;

2)              podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

3)              wychodzi w uzasadnionych przypadkach do toalety, a fakt ten jest odnotowywany w protokole przez przewodniczącego ZN;

4)              kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14.   Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

15.  Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, członkowie Zespołu Nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu społecznego.

16.  Członkowie Zespołu Nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

17.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

18.  Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, a także nosić przyłbicy powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

19.  Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz postępuje zgodnie z informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej.

POSTĘPOWANIE CZŁONKÓW KOMISJI NADZORUJĄCYCH

1.       Miejsca dla członków Zespołu Nadzorującego znajdują się  z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.

2.       W trakcie czynności organizacyjnych (rozdawanie arkuszy, sprawdzanie poprawności kodowania, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w chwili gdy prosi o wyjaśnienie)  członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

3.      Członkowie Zespołu Nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.

4.       Arkusze są rozdawane zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

5.      Członkowie Zespołu Nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Konieczne jest regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

6.      Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie Zespołu Nadzorującego informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)                 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

2)                 przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających;

3)                 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

4)                 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

5)                 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych zdających po zakończonym egzaminie;

6)                 opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY I SAL EGZAMINACYJNYCH

1.      Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1)            egzamin z języka angielskiego  w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD;

2)            sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

2.      Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte,  zapewnia się  regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

3.      Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

4.      Zdający zostawiają rzeczy osobiste (kurtkę, torbę, telefon) w szatniach wskazanych przez pracownika szkoły. Miejsca te pozostają zamknięte na czas egzaminu.

5.      Toalety przeznaczone dla  uczniów  i Zespołów Nadzorujących  są na bieżąco dezynfekowane.

6.     Wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego lub członka Zespołu Nadzorującego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U CZŁONKA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO LUB U ZDAJĄCEGO

 

1.      Jeżeli zdający lub członek Zespołu Nadzorującego przejawiają niepokojące objawy choroby, przewodniczący Zespołu Nadzorującego lub członek Zespołu Nadzorującego informuje o tym przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego   lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu   (izolatorium).

2.      W przypadku zdającego, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

3.      W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka Zespołu Nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (izolatorium), przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.

3.1.                       Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego  – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.

3.2.                       Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.

3.3.                        Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

4.      W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka Zespołu Nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (izolatorium), przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może podjąć również  decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne

5.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5.1.                       Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać  gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

5.2.                       Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5.3.                       Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także  zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

6.      Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do PSSE w Brzesku  .

 

 

 

 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE

W PSP w Czchowie

w czasie epidemii  COVID – 19

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  16-18.06.2020 r.

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, obserwator), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

4.      Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)      zdający- uczniowie klasy 8;

2)      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy;

3)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;

4)      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, mundurowych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5.      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

6.      Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych wymienionych w komunikacie OKE (długopis ub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem).

8.      Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

10.  Na terenie szkoły w czasie egzaminów  nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

11.  Dyrektor szkoły lub powołany przez niego  zastępca  jako przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków Zespołów Nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu,zastąpić   osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

1.      Uczniowie przybywają do szkoły z zakrytymi ustami i nosem od godz. 8.00 8.30

2.      Zdający przed egzaminem, w trakcie i po egzaminie, zachowują między sobą dystans społeczny, tj. odległość 1,5 m.-2m

3.      Uczniowie po przyjściu do szkoły postępują zgodnie z wydawanymi poleceniami Dyrektora   szkoły i nauczycieli.

4.      Przy drzwiach wejściowych członek ZN lub pracownik szkoły identyfikuje zdającego  i wpuszcza go do szkoły.

5.      W wejściu szkoły na parterze uczeń odkaża ręce płynem dezynfekującym.

6.      Po wejściu do szkoły zdający poddaje się pomiarowi temperatury.

7.      Zdający przed rozpoczęciem egzaminu   kierują się niezwłocznie  do sali, gdzie odbywać się będzie  egzamin.

8.      Zdający dezynfekują ręce również po przyjściu do  sali egzaminacyjnej.

9.      W obecności zdającego następuje losowanie numeru stolika przez przewodniczącego  lub członka zespołu nadzorującego

10.  Członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

11.  Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

12.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

13.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)              podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność kodowania lub wymienić arkusz egzaminacyjny;

2)              podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

3)              wychodzi w uzasadnionych przypadkach do toalety, a fakt ten jest odnotowywany w protokole przez przewodniczącego ZN;

4)              kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

14.   Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

15.  Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, członkowie Zespołu Nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu społecznego.

16.  Członkowie Zespołu Nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

17.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

18.  Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, a także nosić przyłbicy powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

19.  Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz postępuje zgodnie z informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej.

POSTĘPOWANIE CZŁONKÓW KOMISJI NADZORUJĄCYCH

1.       Miejsca dla członków Zespołu Nadzorującego znajdują się  z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.

2.       W trakcie czynności organizacyjnych (rozdawanie arkuszy, sprawdzanie poprawności kodowania, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w chwili gdy prosi o wyjaśnienie)  członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

3.      Członkowie Zespołu Nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.

4.       Arkusze są rozdawane zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

5.      Członkowie Zespołu Nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Konieczne jest regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

6.      Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie Zespołu Nadzorującego informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)                 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

2)                 przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających;

3)                 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

4)                 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

5)                 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych zdających po zakończonym egzaminie;

6)                 opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY I SAL EGZAMINACYJNYCH

1.      Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1)            egzamin z języka angielskiego  w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD;

2)            sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

2.      Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte,  zapewnia się  regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

3.      Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

4.      Zdający zostawiają rzeczy osobiste (kurtkę, torbę, telefon) w szatniach wskazanych przez pracownika szkoły. Miejsca te pozostają zamknięte na czas egzaminu.

5.      Toalety przeznaczone dla  uczniów  i Zespołów Nadzorujących  są na bieżąco dezynfekowane.

6.     Wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego lub członka Zespołu Nadzorującego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U CZŁONKA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO LUB U ZDAJĄCEGO

 

1.      Jeżeli zdający lub członek Zespołu Nadzorującego przejawiają niepokojące objawy choroby, przewodniczący Zespołu Nadzorującego lub członek Zespołu Nadzorującego informuje o tym przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego   lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu   (izolatorium).

2.      W przypadku zdającego, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

3.      W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka Zespołu Nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (izolatorium), przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.

3.1.                       Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego  – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.

3.2.                       Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.

3.3.                        Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

4.      W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka Zespołu Nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (izolatorium), przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może podjąć również  decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne

5.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

5.1.                       Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać  gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

5.2.                       Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5.3.                       Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a także  zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

6.      Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do PSSE w Brzesku  .

 

 

Poprawiony: środa, 03 czerwca 2020 08:55
 

indeks

men

oke

wfzklasa

pajack

cyfrowa szkoła

librus

moksir logo

czchow

czas czchowa

BIP11
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.