Dla Rodziców

Absolwenci

Bezpieczeństwo

Innowacje pedagogiczne

Licznik odwiedzin

Regulamin SU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 czerwca 2013 20:40

        REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY              

       PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZCHOWIE        

I . Nazwa

    W szkole działa organ, który tworzą wszyscy uczniowie.

    Nosi on nazwę - Samorząd Uczniowski.            

   II . Zasady wybierania Rady Samorządu Uczniowskiego

   1 .  Wybory odbywają się we wrześniu kadencja trwa jeden rok .

   2.   Wybory są w pełni demokratyczne, obejmują wszystkich uczniów klas II,III,IV,V,VI i

         odbywają się w głosowaniu tajnym.

   3.   Kandydatów zgłaszają wszystkie klasy od IV do VI. Lista kandydatów nie może być

         mniejsza od liczb miejsc ustalonych dla danego organu (nie mniej niż 20 osób).

   4.   Zgłoszeni kandydaci muszą pisemnie lub ustnie wyrazić zgodę na kandydowanie.        

   5.   Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów.  

   6.   Nowowybrani uczniowie mają prawo do ukonstytuowania się.

         Wybierają: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza , skarbnika, rzecznika, sekcje i ich      przewodniczących.

   7.  Nauczycieli na opiekunów SU wybierają uczniowie w tajnym głosowaniu.

III. Zasady opracowania regulaminu. 

  1.  Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoł

  2.  Regulamin określa zasady wybierania i działania organów samorządu.

  3.  Regulamin opracowuje Rada Samorządu

  4.  Regulamin uchwalony jest przez ogół uczniów w równym, jawnym i powszechnym

głosowaniu.                                                                                                                              

IV . Organizacja działania.

   1. Samorządem Uczniowskim   kieruje Rada Samorządu i jest ona jedynym reprezentantem

      ogółu uczniów.  

   2. Samorząd działa w oparciu o plan pracy opracowany przez Radę Samorządu a

       zatwierdzony przez walne zebranie.

   3. Samorząd pracuje w 6 sekcjach : kulturalno-naukowej, dekoracyjno-informatycznej,

       redakcyjnej, sportowej, kronikarskiej, porządkowej.

   4. Rada Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciele samorządów klasowych współpracują

       z wychowawcami klas, opiekunami SU i Dyrektorem Szkoły uzgadniając z nimi najważniejsze

       zadania i formy ich realizacji.

   5.  Samorząd Uczniowski jest koordynatorem działania wszystkich organizacji.

   6.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu są zebrania Samorządu Uczniowskiego

        z  przewodniczącymi poszczególnych klas IV-VI, które odbywają się co najmniej trzy razy w ciągu roku:

           * we wrześniu-organizując pracę

           * w styczniu i czerwcu-sprawozdawcze

           * jeden raz w miesiącu-Rada Samorządu

V.  Prawa Samorządu.

Samorząd może przestawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw

uczniów, takich jak:

1.  Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

     wymaganiami.

2.  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

3.  Prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji

    między wysiłkiem szkolnym ,a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych

    zainteresowań.

4.  Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej , rozrywkowej

    zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z

    dyrektorem.

5Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.

6.  Prawo do rozstrzygania sporów i konfliktów.

7.  Prawo do współdecydowania o nagradzaniu uczniów.

8.  Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

9.  Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę Rady Uczniowskiej lub inne postępowanie Samorządu   Uczniowskiego ,jeżeli są sprzeczne z prawem lub celami szkoły .

VI.   Nagrody i kary przyznawane i udzielane członkom Rady Samorządu.

1.  Członek Rady Samorządu może być wyróżniony:

     a) wobec Rady przez opiekuna-pochwałą

     b) wobec szkoły przez dyrektora-pochwałą

     c)  nagrodami rzeczowymi   ( książki, dyplomy ) lub listem pochwalnym , listem gratulacyjnym

          do rodziców za nienaganną, zaangażowaną postawę społeczną oraz nie budzące zastrzeżeń

          zachowanie zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

2.  Członek Rady Samorządu może być ukarany:

            a)  wobec Rady przez opiekuna-naganą

   b) wobec dyrektora- naganą

   c)  usunięty z Rady Samorządu za niewywiązywanie się obowiązków , które przyjął

       na siebie oraz zachowanie, które godzi w dobre imię szkoły.

3.  Nagrody i kary są przyznawane i udzielane na wniosek opiekuna, przewodniczącego lub

      Innych członków rady większością głosów.  

VII .   Postanowienia końcowe.

1.   Uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Samorządu Uczniowskiego nie należy

      zawężać. Uczeń w szkole powinien się czuć jak we własnym domu, będąc

      współodpowiedzialnym za miejsce, jakość pracy i zabawy na miarę potrzeb i możliwości

      jego wieku i obowiązków uczniowskich.

2.   Opiekunowie Samorządu   Uczniowskiego mają obowiązek udzielać pomocy organizacyjnej i

      merytorycznej Samorządowi, którym się opiekują, służyć doświadczeniem i radą,

      szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

      mają obowiązek wysłuchania wniosków, postulatów Samorządu i przekazać je adresatom.

      

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2013 13:22
 

indeks

men

oke

wfzklasa

pajack

cyfrowa szkoła

librus

moksir logo

czchow

czas czchowa
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.